Milyen a jó iskolai feladat?

Véget ért a nyári szünet, elkezdődött a 2016-os tanév, és a diákok – éppúgy, mint a tanárok – még kicsit máshol járnak gondolatban. A pedagógusok különféle módszerekkel és eszközökkel próbálnak ezen segíteni. Többek között különböző kreatív és kevésbé kreatív feladatokkal töltik ki a tanórákat. De vajon min múlik, hogy az adott feladat hatékony-e vagy sem?

iskola feladat tanár pedagógus tanuló diák pedagógia suli

Aki tanított már valaha formális keretek között, pontosan tudja, hogy sokszor milyen nehéz is valóban hatékony, minden résztvevő figyelmét felkeltő feladatot kitalálni. Nem ritka, hogy ami az egyik diáknak érdekes, az a másiknak unalmas. Gyakran előfordul az is, hogy egyazon feladat a csoport egyik részének gond nélkül megoldható, míg a többiek számára reménytelen vállalkozás. De pontosan min múlik mindez?

Az orosz származású pszichológus, Lev Vigotszkij szerint azon, hogy eltaláljuk azt az optimális sávot, amely a tanuló fejlettségi szintjének megfelelő. Másképpen:

a feladat akkor hatékony, ha a tanuló aktuális fejlettségi szintjét megelőzi, de nem annyira, hogy az már követhetetlen, megoldhatatlan számára.

Vagyis nem szabad se túlságosan könnyű, se túlságosan nehéz feladatot választani, hanem a kettő közötti optimális sávban kell maradni, mert a tanuló így juttatható el a következő fejlődési szakaszba.

iskola feladat tanár pedagógus tanuló diák pedagógia suli

Mindez összecseng Csíkszentmihályi Mihály flow fogalmával, elméletével. Csíkszentmihályi a flownak hét fő elemét, jellemzőjét határozza meg, amik a következőek:

1. A cselekvés és a figyelem egybeolvadása

2.Világos célok és visszacsatolás

3. Felkészültséget igénylő feladat

4. Feladatra való összpontosítás

5. A kontroll paradoxona

6. Az éntudat elvesztése

7. Időérzék elvesztése

Nekünk most a 3. pont érdekes. Csíkszentmihályi nagyjából ugyanazt mondja, mint Vigotszkij erről a pontról:

az elvégzendő feladat olyan legyen, amit éppen meg tudunk oldani a képességeink és a felkészültségünk maximális mozgósításával.

Ha túl könnyű a feladat, akkor unalmas, ha pedig túl nehéz, akkor szorongást vált ki. A különböző sportok például általában akkor izgalmasak, ha mindkét fél nagyjából egyformán ügyes és felkészült. Egy könyv akkor, ha nem haladja meg az olvasó értelmi képességeit, de mégis kellően leköti a figyelmét. Egy iskolai feladatra pedig ugyanez igaz.

iskola feladat tanár pedagógus tanuló diák pedagógia suli

Hogy miért nehéz mindezt megvalósítani a gyakorlatban? Ennek több oka is van, még akkor is, ha olyan pedagógust veszünk alapul, aki szívvel-lélekkel végzi a hivatását. Az egyik korlátozó tényező a túlterheltség. A tanárok, tanítók igen leterheltek, éppen ezért még ha szeretnének is, sokszor akkor sem tudnak kellő időt és energiát fordítani arra, hogy a zónaelméletnek megfelelően járjanak el.

Ezzel összefügg a következő probléma, nevezetesen, hogy túl nagyszámú csoportokkal kell dolgozniuk. Nem nehéz belátni, hogy ez milyen súlyos probléma, hiszen gyakorlatilag ahány gyerek, annyi fejlettségi szint. Természetesen az egyes fejlettségi szintek állhatnak nagyon közel egymáshoz, de minél többen vannak egy csoportban (és minél heterogénebb az a csoport), annál kisebb erre az esély.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy nagyon sok esetben nincs meg a külső feltételrendszer ahhoz, hogy hatékony lehessen az adott feladatvégzés. Az iskolák felszereltsége sokszor nem kielégítő, így a modern technológiák (pl. IKT-tábla, szavazórendszerek, digitális tananyagok) használata korlátozottan vagy egyáltalán nem lehetséges. Ez azért probléma, mert az új generáció tagjai már merőben más tanulási szokásokkal rendelkeznek. A tanároknak nehéz átadni tudásukat a fiataloknak, akik már hozzászoktak a gyors információáramláshoz és annak befogadásához – jóllehet mindez nem feltétlen jelenti, hogy az általuk megszerzett tudás kellő mélységű lenne.


 

A blog követése Facebookon.

0 Tovább

A 8 intelligenciatípusból hányat kér számon az iskola?

Tudta, hogy az intelligencia alatt nem csak a hagyományos értelemben vett „okosságot” érthetjük? Egy elmélet szerint például kapásból 8 intelligenciatípust tudunk elkülöníteni. De vajon melyik ez a 8? És hányat kér ebből számon az iskola?                                                                                                                                                                                                                                

Vekerdy Tamás intelligencia IQ értelem ész Gardner Howard közoktatás oktatás nevelés iskola

Pár napja volt egy beszélgetés Vekerdy Tamással. Ennek egyik központi témájáról, a boldogságról és az önmagvalósításáról már szó volt egy korábbi posztban. Most egy másik nagyon érdekes és fontos témáról lesz szó, nevezetesen az intelligenciáról és az iskola ahhoz való viszonyáról. Erről Vekerdy a következőt mondta:

„Ahány gyerek, annyiféle érdem, intelligenciából nyolcféle létezik, de az iskola csak az értelmi intelligenciát kéri számon. Az iskolában megfelelés nem lesz azonos az életben való megfeleléssel, Churchill rossz tanuló volt, Petőfi megbukott, Stephen Hawking későn tanult írni, olvasni."

Először is nézzük meg, hogy mi ez a nyolcféle intelligencia. A többszörös intelligencia elmélete Howard Gardner nevéhez fűződik. A Harvard Egyetem pszichológia- és pedagógiaprofesszora szerint nyolc, egymástól jól elkülöníthető intelligencia létezik, mégpedig:

1. Nyelvi-verbális

2. Logikai-matematikai

3. Képi-térbeli

4. Testi-mozgásos

5. Zenei

6. Természeti

7. Társas (interperszonális)

8. Személyes (intraperszonális, önismereti)

Vekerdy Tamás intelligencia IQ értelem ész Gardner Howard közoktatás oktatás nevelés iskola

Ehhez képest a legismertebb és talán leggyakoribb IQ-teszt, a Stanford–Binet-féle IQ-vizsgálat a gyerekeknek csupán a nyelvi, matematikai-logikai és képi-térbeli képességét méri. Az iskolákban tulajdonképpen ugyanez a három IQ-típus határozza meg, hogy kit szeret a tanárnéni, kit tart okosnak, s kit nem. Aki ugyanis magas pontszámot ér el a tesztben az a teszt szerint intelligens, okos; s ugyanígy, aki ezen területeken jól teljesít – pl. jól számol, logikus a gondolkodása, választékosan fejezi ki magát (vagy inkább a standardnak megfelelően) – azt a tanárok okosnak tartják. Ám azt, aki mondjuk gyönyörűen rajzol vagy csodálatos hangja van legfeljebb ügyesnek vélik.

Vekerdy Tamás éppen erre hívja fel a figyelmünket, jóllehet, nem ilyen részletekbe menően. Persze felmerülhet egyesekben, hogy „dehát van ének-zene meg rajz”, ami igaz is. Viszont a súlyuk, a fontosságuk kevésbé jelentős. Akárcsak az a ténynek, amit Vekerdy a második mondatával közöl híres példákon keresztül, nevezetesen, hogy

az intelligencia (akárcsak a képességek) fejlődése nem egyenletes, hanem életkoronként változó még egyazon tanulónál is.

Vekerdy Tamás intelligencia IQ értelem ész Gardner Howard közoktatás oktatás nevelés iskola

Erről korábban már írtam Kósa Lajos zárványos szegregátumos nyilatkozata kapcsán, a lényeget tekintve ugyanez áll itt is. A képességek és a Gardner elméletének megfelelő intelligenciák fejlettségi rangsorában többször helyet cserélnek a gyerekek. A fejlődés korai szakaszában, például az iskolába való belépéskor, lehetetlen megjósolni a végső tudás- és képességszintet. Vagyis még akkor sem tudnánk különbséget tenni „okos” és „kevésbé okos” gyerekek között, ha a pedagógusok esetlegesen rendelkeznének valamiféle objektív mérési módszerrel ehhez. Csak az a baj, hogy mindez az iskolát általában egy fikarcnyit sem érdekli.

Forrás: librarius.hu

Közelgő esemény: Beszélgetés Vekerdy Tamással (Dunaújváros)

A blog követése Facebookon.

3 Tovább

Nincs füzet vagy tesicucc? Egyes! – Mi ezzel a gond?

Hiányzó füzet, vonalzó, vagy épp tesicucc – ismerős helyzet? És az, amikor a pedagógus reakciója erre egy elégtelen osztályzat? Valószínűleg már minden olvasó tapasztalta a tanári értékelés azon változatát, amiről tegnap jelent meg egy cikk az egyik ismert honlapon. Ez a törvényre és a szakállamtitkár véleményére alapoz, de van ennél fontosabb nézőpont is. Nevezetesen a pedagógia.

közoktatás pedagógiai értékelés egyes karó büntetés pedagógia iskola iskolai értékelés felszereléshiány

Forrás: www.takenbythewind.com

Tegnap jelent meg egy rövid, ám annál érdekesebb cikk a pedagógiai értékelés azon válfajáról, amikor is a tanár a hiányzó felszerelést vagy épp az órai beszélgetést egyessel bünteti. A cikk fő mondanivalója, hogy

az érdemjegy és az osztályzat nem lehet fegyelmezési/büntetési eszköz.

Ezt mondja a szakállamtitkár és ezt mondja a köznevelési törvényünk 54. § is, ám ezt sok pedagógus nem veszi figyelembe. Bizonyos szempontból érthető az ő álláspontjuk is, hisz mit kezdjenek azzal a gyerekkel, aki nem hozza el a felszerelését, így nem is tud részt venni érdemben a tanórán? Mit tegyen a tanár, ha több gyerek is ilyen módon „vonja ki” magát az órai munkából?

A válasz nem egyszerű. Induljunk ki abból, hogy egyáltalán

miért jelent problémát a jegyek fegyelmezési eszközként, büntetésként való alkalmazása? A rövid válasz: mert ezek a tanuló szaktárgyi tudását kell, hogy visszatükrözzék, így azonban éppen ezt torzítják.

Gondoljunk csak bele! Van egy feledékeny, ámde matematikából nagyon tehetséges tanulónk. Ha ő kap néhány egyest azért, mert mondjuk nem hozott körzőt vagy vonalzót, az az év végi érdemjegyét lefelé húzza. Például nem ötös lesz, hanem csak négyes. Azonban ez nem ad valós képet az ő matematikai tudásáról, amire ugyebár ezt a jegyet kapta. Ezt szaknyelven úgy mondják, hogy

a mérés-értékelés folyamatában a validitás (érvényesség) nem megfelelő, azaz nem azt mérjük és értékeljük, amit eredetileg szerettünk volna.

közoktatás pedagógiai értékelés egyes karó büntetés pedagógia iskola iskolai értékelés felszereléshiány

Forrás: http://www.addictinginfo.org/

A másik aspektusa a témakörnek a tanuló önmagáról alkotott képe, az ún. énkép. Ez alapvetően pozitív és negatív irányú lehet, ami nagyban befolyásol, hogy a tanár, hogyan értékeli a gyermeket.

Ha a tanuló énképe inkább negatív, akkor az azzal jár, hogy a kudarcélmények hatására lebecsüli a saját teljesítményét, tudását és önmagát. Mindez pedig megnehezíti a gyerek iskolai, majd később társadalmi beilleszkedését, ill. negatívan hat a fejlődésére.

közoktatás pedagógiai értékelés egyes karó büntetés pedagógia iskola iskolai értékelés felszereléshiány

Forrás: http://nancyebailey.com/

De akkor mi a helyes pedagógiai hozzáállás, eljárás ilyen esetekben? Elsőként fontos a helyzet mérlegelése. Egy testnevelőtanár nyilvánvalóan nem várhatja el, hogy a felszerelését otthonhagyó diák érdemben részt vegyen az óráján, míg mondjuk egy magyartanár egy füzetéről, könyvéről elfeledkező diáktól igen. Vagyis az utóbbi probléma megoldása egyszerűbb, az óra haladhat az eredeti célok szerint, legfeljebb a tanuló elővesz egy lapot vagy a mellette ülővel együtt dolgozik.

A testnevelő-példában már nehezebb a problémamegoldás, akárcsak akkor, ha bármely szakos tanár arra építi föl az óráját, amit a gyerek otthon hagy, elfelejt. Ilyenkor – ha lesarkítjuk – két típus van: akivel rendszerint ilyen jellegű probléma van és akivel nem. Az utóbbi nem olyan nagy probléma, előfordul az ilyesmi. Viszont akivel nem csak alkalomadtán történik meg, hogy otthon hagyja valamiét, annál valódi problémáról beszélhetünk.

Az ilyen helyzetekben a büntetés jó eséllyel nem éri el a célját. Vagy hidegen hagyja a gyereket (ilyenkor tökéletesen értelmetlen egy újabb egyest beírni, mert a helyzet nem fog változni), vagy pedig rosszul esik neki, igazságtalannak érzi, és az énképére negatívan hat.

közoktatás pedagógiai értékelés egyes karó büntetés pedagógia iskola iskolai értékelés felszereléshiány

Forrás: www.unhappymarriage.info

Gondoljunk bele, ha például szegény családból származik a gyermek, és nincs pénzük tornacuccra. Vagy ha 3-4 testvérével él egy szobában, és egyszerűen nem tud koncentrálni a feladatára vagy nincs rá ideje. Erről így nyilatkozik egy fiatal lány Oscar Lewis Sanhez gyermekei című könyvében:

Ahogy nőttem, egyre világosabbá vált előttem, hogy rengeteg dologba bele kell törődnie annak, aki egyetlen szobában lakik családjával. Én fantáziavilágban éltem, szerettem álmodozni, és ezért rettenetesen bosszantott, ha megzavartak álmodozásaimban. A testvéreim állandóan visszarángattak a valóságba: „Hé, mi van veled? Benarkóztál?” máskor meg az apám szólt rám: „Ébresztő! Szállj le a fellegekből! Mozgás, gyorsan!”

Tehát a legjobb, amit a pedagógus tehát ilyen helyzetekben, ha először megpróbál a szülőkkel és a gyerekkel is beszélni. Természetesen az egyértelmű, hogy nem mindegy hogyan teszi mindezt. Az elutasítás vagy az elfogadás nyelvén, mert – l. Gordon-módszert – ez kulcsfontosságú.

A blog követése Facebookon.

3 Tovább
123
»

Mindenki másképp egyforma

blogavatar

Az emberek hülyék - gyakran mondjuk ezt a legkülönfélébb dolgok miatt. De mi vajon mások vagyunk-e? Mit mond a tudomány erről? A blog célja, hogy közéleti eseményeken keresztül mutassa be: a sok-sok köztünk lévő különbség ellenére, mégis milyen hasonlóak vagyunk.

Utolsó kommentek